Bekijk ook

Algemene voorwaarden

Voorwaarden
Algemene voorwaarden van Total-Rent, gevestigd te Albergen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1.ALGEMEEN

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle overeenkomsten tot het verhuren en leveren van goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.3 Algemene voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door Total-Rent uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd zijn altijd van toepassing.

1.4 Legitimatieplicht. Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan Total-Rent de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan Total-Rent van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.

 

 1. BEGRIPPEN

 

2.1 Verhuurde zaak of zaken: de zaak of zaken die onderwerp is/zijn van de huurovereenkomst en als zodanig in de huurovereenkomst staan omschreven.

2.2 Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.

2.3 Total-Rent: Total-Rent.

2.4 Schade van de Total-Rent: de product- en vermogensschade die Total-Rent direct of indirect lijdt ten gevolge van

– beschadiging of vermissing van de verhuurde zaken of van toebehoren of onderdelen daarvan of van een andere zaak van Total-Rent. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging en reparatie van de verhuurde zaken en de derving van huurinkomsten.

2.5 Gebruiker: een ieder die gebruik maakt van de verhuurde zaken terwijl de zaken onder de hoede zijn van de huurder.

 

 1. AANBIEDINGEN

 

3.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens. Tenzij ander overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot maximaal 2 maanden na dagtekening.

3.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro’s en inclusief BTW.

3.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

 

 1. HUURPERIODE

 

4.1 Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal één dag en vangt aan bi het verlaten van het opslagdepot van Total-Rent en geldt voor maximaal de periode als in de overeenkomst vermeld.

4.2 Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

4.3 De opdrachtgever, verder ook aan te duiden als huurder, dient de gehuurde goederen uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan Total-Rent te retourneren, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.

4.4 Indien gehuurde goederen niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd, hebben wij het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat de gehuurde goederen alsnog geretourneerd worden.

4.5 De huurperiode eindigt nadat een Total Rent medewerker het gehuurde heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en akkoordbevinding door het ondertekenen van een retourbon/huurcontract. Het gehuurde onbeheerd afmelden en achterlaten op onze bedrijfslocatie wordt niet geaccepteerd als einde huurperiode.

4.6 Wordt een product eerder dan overeengekomen afgemeld, dan is de huurprijs voor deze kortere periode verschuldigd, zonder berekening van de eventuele prijskorting voor de eerder overeengekomen langere huur periode.

 

 1. BEZORGEN, AFHALEN EN LEVERTIJD

 

5.1 Indien zulks is overeengekomen geschiedt het afleveren en ophalen van verhuurde goederen aan het door de opdrachtgever opgegeven adres op de begane grond binnen en voor zijn rekening.

5.2 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om Total-Rent middels een aangetekende brief een redelijk nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan Total-Rent aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.

5.3 De goederen dienen direct bij ontvangst te worden gecontroleerd. Reclamaties moeten op de dag van aflevering, vóór ingebruikname. Na gebruik worden geen reclamaties meer geaccepteerd. Voorts dienen reclamaties binnen 2 uur na afgifte aan Total-Rent te worden medegedeeld bij gebreke waarvan Total-Rent gerechtigd is de volledige overeengekomen huurprijs in rekening te brengen.

5.4 Indien aflevering op verzoek van de huurder wordt uitgesteld is Total-Rent bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Artikel 17.2 is van overeenkomstige toepassing.

5.5 Door het aangaan van de verhuurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de materialen en erkent huurder dat de door hem gehuurde materialen beantwoorden aan het doel waarvoor hij de materialen huurt.

 

 1. RISICO

 

6.1 Bij gebruik van verhuurde goederen zijn deze vanaf het moment van overdracht voor risico van de huurder, die zorg dient te dragen voor verzekering bij een solide maatschappij. Tenzij anders overeengekomen is het transportrisico bij aflevering van gehuurde goederen geheel voor de huurder.

6.2 Huurder vervoert de door hem gehuurde materialen vanaf en tot aan magazijn van Total-Rent geheel voor eigen rekening en risico.

6.3 Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het gehuurde kunnen niet op de Total-Rent verhaald worden.

 

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

 

7.1 Huurder dient de gehuurde goederen in dezelfde staat terug te bezorgen, als waarin hij deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, goed onderhouden en geheel gereinigd, een en ander behoudens normale slijtage.

7.2 Tenzij anders overeengekomen is huurder verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan ons een door ons vast te stellen waarborgsom te voldoen.

7.3 Na terugkomst van het gehuurde zal deze waarborgsom aan de huurder worden gerestitueerd, onder aftrek van aan Total-Rent nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten.

7.4 Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de door de huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, is Total-Rent gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door Total-Rent vast te stellen bedrag te eisen. Betaling hiervan dient plaats te vinden conform het bepaalde in artikel 15.1, dan wel indien van toepassing artikel 15.2.

7.5 Huurder is verplicht het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is en als een goed huurder te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan huurder ter hand gestelde bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te worden.

7.6 Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door Total-Rent gegeven uitdrukkelijke toestemming.

7.7 Huurder is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan Total-Rent te melden.

7.8 De huurder dient er voor zorg te dragen dat bij gebruik van de gehuurde materialen er begeleiding is. Deze begeleiding moet bestaan uit minimaal 1 persoon per gehuurd product en de desbetreffende persoon of personen dienen minimaal 18 jaar en/of ouder te zijn.

7.9 Het is huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

7.10 De huurder mag het gehuurde materieel niet buiten Nederland brengen.

7.11 Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde materialen, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA.

 

 1. ONDERHOUD EN HERSTEL

 

8.1 De kosten van noodzakelijk onderhoud zijn gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.

8.2 De kosten van herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, eventuele schoonmaakkosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van de huurder.

8.3 Indien buiten de schuld van de huurder schade/storing aan het gehuurde materiaal is ontstaan, heeft hij recht op vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst.

8.4 Vervanging geschiedt, binnen de normale werktijden, zodra vervangend materieel bij Total-Rent beschikbaar is. De bijkomende transportkosten zijn voor rekening van de huurder.

 

 1. EIGENDOM EN INSPECTIE

 

9.1 Total-Rent behoudt ten allen tijde het eigendom van door haar verhuurd materiaal en door haar wordt derhalve het recht voorbehouden het gehuurde ten allen tijde te controleren of te doen controleren.

9.2 De huurder verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door Total-Rent gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar gehuurde materialen zich bevinden.

9.3 De eigendom van de door Total-Rent aan huurder geleverde zaken (materieel en o.a. verbruiksartikelen.) gaat eerst op huurder over, nadat deze de aan Total-Rent verschuldigde prijs, eventuele rente en bijkomende kosten volledig heeft voldaan.

 

 1. VERVREEMDING MATERIAAL MELDINGSLICHT

 

10.1 Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstanddoening van het gehuurde, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming van Total-Rent verboden. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

10.2 De huurder dient Total-Rent onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op zijn goederen of een gedeelte daarvan en voorts van zijn faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met Total-Rent bestaande huurovereenkomst en verplicht de gehuurde goederen direct terug te brengen naar Total-Rent.

10.3 Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de huurder geraakt, dient de huurder Total-Rent daarvan direct op de hoogte te stellen en is huurder gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden, zodat Total-Rent per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen. Tevens dient huurderving, (gelijk aan periode x huurtarief van Total Rent ) betaald te worden vanaf dag 1 waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden.

10.4 Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht huurder zich onverwijld aangifte doen bij de bevoegde autoriteiten.

10.5 In geval van diefstal of verlies van, of schade materialen of schade aan derden is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan Total-Rent. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan Total-Rent doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan Total-Rent die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen. Huurder vrijwaart verhuurder ter zake van eventuele aanspraken door derden.

 

 1. BEËINDIGING, OPZEGGING EN VERVANGING

 

11.1 Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door retournering van het gehuurde.

11.2 Indien is overeengekomen, dat het gehuurde door Total-Rent zal worden opgehaald, dient bij opzegging een termijn van tenminste 24 uur in acht genomen te worden.

11.3 Total-Rent heeft steeds het recht om het gehuurde door gelijkwaardig materiaal te vervangen, zonder dat dit voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft.

11.4 Total-Rent heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan of éénzijdig te annuleren.

 

 1. OVERMACHT

 

12.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

12.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet als begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storing binnen Total-Rent of dat van haar leveranciers.

12.3 Bij overmacht behoudt Total-Rent zich het recht voor om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, zulks ter beoordeling van Total-Rent, te ontbinden onder toekenning van enige schadevergoeding aan huurder, één en ander krachtens het bepaalde in art.6: 78 Burgerlijk Wetboek.

 

 1. BETALING

 

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de verhuur van materialen uitsluitend contant.

13.2 Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij op een door Total-Rent aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

13.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en heeft Total-Rent het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.

13.4 Indien niet binnen de overeenkomstige termijn wordt betaald, wordt de huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Total-Rent, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van de wettelijke rente over het overeengekomen huurbedrag, te rekenen vanaf de vervaldag van de betalingstermijn.

13.5 Alle redelijke gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige huurder, één en ander met een minimum van € 100,00. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 

14.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Total-Rent, is elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij huurder als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Behoudens opzet of grove schuld is Total-Rent evenmin aansprakelijk voor fouten van haar personeel, dan wel van personen, die door haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

14.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Total-Rent op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van haar personeel.

14.4 Total-Rent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.

14.5 Aansprakelijkheid voor schade gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, (de)montage, opslag, verblijf of onderhoud, etc. van machines of materieel aan derden is uit.

14.6 Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.

 

 1. ANNULERING

 

15.1 Bij annulering van de overeenkomst door de huurder ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt Total-Rent zich het recht voor nakoming te eisen van d overeenkomst.

15.2 Indien Total-Rent een annulering accepteert is zij gerechtigd aan de huurder alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van omzetderving.

 

 1. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

16.1 Indien de huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Total-Rent gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

16.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN

 

17.1 Op alle door Total-Rent gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen voortvloeiende uit door Total-Rent gesloten overeenkomsten met huurder zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Wilt u in contact komen?

laat hier uw telefoonnummer achter

Facebook reports: Unsupported get request. Object with ID 'totalrentalbergen' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api
0